Dhivehi Translation of An Open Letter from a Laadheenee Dhivehi Woman

Translated by @ekoemikoe ލާދީނީ ދިވެހި އަންހެނެއްގެ ސިޓީ   ލޯބިވާ ދިވެހި އަންހެނުންނަށް،މިއަދު، ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހު، އަހަރެން މި އިނީ ކަނުއަނދިރީގައި  ލާދީނީ ފެމިނިސްޓުންގެ(1) މޭޒުދޮށުގައި ސިޓީއެއް ލިޔާށެވެ. ސިޓީއެއް މިލިޔަނީ ދައްކަންޖެހޭ ލައްކަ ވާހަކަ ހުރީމައެެވެ.ތިޔަ އިވުނީ އެންމެ ރަނގަޅަށެވެ.ލައްކަ ބައިވަރު ވާހަކައެއް ދައްކަން ހުރީވިއްޔާއެވެ.މިހާރު ތިޔަ އަހަނީ ލާދީނީ ފެމިނިސްޓުންގެ މޭޒުދޮށުގައި، ކަނު އަނދިރީގައި އެކަނިމާއެކަނި އަހަރެން އިނީ ކީއްވެތޯއެވެ. އަހަރެންނާ ޖެހިގެން ހެދިކާ ކޮޅެއް ވަގަށް ނަގައިގެން އައިސް އިން ކުޑަ … Continue reading Dhivehi Translation of An Open Letter from a Laadheenee Dhivehi Woman

Forme’s Girls – A Civil Society Scandal

Stories of sexual harassment, assault and violence against women and girls is not unusual in Dhivehi society. In fact, it is the undeniable norm. Everyone knows about some girl or woman who has been subject to one or multiple instances of gender-based violence over their lifetime. Their stories are passed through our social circles in … Continue reading Forme’s Girls – A Civil Society Scandal