Dhivehi Translation of An Open Letter from a Laadheenee Dhivehi Woman

Translated by @ekoemikoe ލާދީނީ ދިވެހި އަންހެނެއްގެ ސިޓީ   ލޯބިވާ ދިވެހި އަންހެނުންނަށް،މިއަދު، ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހު، އަހަރެން މި އިނީ ކަނުއަނދިރީގައި  ލާދީނީ ފެމިނިސްޓުންގެ(1) މޭޒުދޮށުގައި ސިޓީއެއް ލިޔާށެވެ. ސިޓީއެއް މިލިޔަނީ ދައްކަންޖެހޭ ލައްކަ ވާހަކަ ހުރީމައެެވެ.ތިޔަ އިވުނީ އެންމެ ރަނގަޅަށެވެ.ލައްކަ ބައިވަރު ވާހަކައެއް ދައްކަން ހުރީވިއްޔާއެވެ.މިހާރު ތިޔަ އަހަނީ ލާދީނީ ފެމިނިސްޓުންގެ މޭޒުދޮށުގައި، ކަނު އަނދިރީގައި އެކަނިމާއެކަނި އަހަރެން އިނީ ކީއްވެތޯއެވެ. އަހަރެންނާ ޖެހިގެން ހެދިކާ ކޮޅެއް ވަގަށް ނަގައިގެން އައިސް އިން ކުޑަ … Continue reading Dhivehi Translation of An Open Letter from a Laadheenee Dhivehi Woman